Vid spolningar och rensningar i rör- och ledningsnät märks ofta förhöjda metallhalter i reningsverkens slam. Det beror på långsamt sjunkande (sedimenterande) metaller i vattnet som släpps ut i ledningssystemet. Vid höga nivåer kan inte slammet i reningsverken användas vid exempelvis spridning på åkermark.


En kostnadseffektiv och praktiskt användbar metod för att minska metallhalter

Till vänster släppvatten med tillsatt polymer, till höger vanligt släppvatten. Foto: pia dromberg 2013

Till vänster släppvatten med tillsatt polymer, till höger vanligt släppvatten. Foto: pia dromberg 2013

Tillsammans med Stockholm Vatten, polymertillverkaren Kemira och polymerberedarföretaget Polymore har vi arbetat fram en metod för att tillsätta polymer direkt i spolbilarna, för att förbättra sedimentationen. Testresultat visade att 88% bly och 99% kvicksilver kunnat avskiljas från släppvattnet! Metoden har visat sig mycket praktiskt användbar och den ökade kostnaden begränsad. Stockholm Vatten m.fl. aktörer använder nu metoden fortlöpande i de områden där sediment i ledningsnäten riskerar att vara förorenat (ex. Stockholm innerstad och omkringliggande industriområden). 

Ring oss så kan vi berätta mer om säker spolning, och hur det kan hjälpa dig att bli mer miljövänlig!